Is het onderhouden (keuren) van kleine blusmiddelen verplicht en hoe vaak moet dat dan?

Jazeker, periodiek (jaarlijks) onderhoud is verplicht.
Wilt u aan alle voorwaarden van de verschillende overheden en andere instanties voldoen, dan is minimaal jaarlijks onderhoud nodig.
Wat de onderhoudsinterval van kleine blusmiddelen moet zijn wordt door de volgende overheden en andere instanties bepaald.
Namelijk o.a.:
– De onderhoudsnormen;
– De onderhoudsinstructies van de fabrikant/vergunninghouder;
– Het Bouwbesluit;
– De ARBO wetgeving;
– Wet Milieubeheer;
– Verzekering;
– De RI&E.

 • De onderhoudsnormen,
  De normen NEN 2559 en NEN-EN671-3 zijn van toepassing op draagbare blustoestellen en brandslanghaspels. Deze normen bepalen de maximale onderhoudsintervallen en maximale levensduur van de apparaten. Op de onderhoudsetiketten die op het blustoestel worden geplaatst, is te zien in welk jaar en maand het onderhoud is uitgevoerd, evenals het jaar en de maand waarin het volgende jaarlijkse onderhoud moet worden uitgevoerd. Het is belangrijk om te weten dat na een jaar het onderhoud verlopen is en de brandblustoestellen niet meer als onderhouden kunnen worden beschouwd.

  Onderhoudsschema:
Type blustoestelOnderhoudUitgebreid onderhoudRevisieLevensduur v/h toestel
Water, water met toevoeging of schuim1 jaar5 jaar10 jaar20 jaar
Poeder en co21 jaarn.v.t.10 jaar20 jaar
Brandslanghaspels1 jaar5 jaarn.v.t.n.v.t.
Onderhoudsschema blusmiddelen

De jaarlijkse (basis)onderhoudswerkzaamheden die volgens bovenstaand schema uitgevoerd moeten worden zijn er op afgestemd dat ze voldoende zijn voor één jaar.

 • De onderhoudsinstructies van de fabrikant/vergunninghouder,
  Deze zijn over het algemeen afgestemd op de geldende NEN(-EN) onderhoudsnormen en geven in bijna alle gevallen jaarlijks onderhoud aan.
 • Het Bouwbesluit,
  In het Bouwbesluit § 1.4 Bijzondere bepalingen Art. 1.16 a,b en c zorgplicht staat:
  Een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:
  (hier vallen ook draagbare blustoestellen en brandslanghaspels onder)

  a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
  b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
  c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

  Hier volgt uit dat er onderhouden moet worden volgens de onderhoudsinstructies van de fabrikant/vergunninghouder en dat is in bijna alle gevallen jaarlijks onderhoud.

  Ongeacht wat de onderhoudsinstructie aangeven staat er in het Bouwbesluit ook een minimum onderhoudsinterval nl;
  minimaal 1x per jaar voor brandslanghaspels en minimaal 1x per 2 jaar voor draagbare blustoestellen.
 • De ARBO wetgeving,
  Adequaat onderhoud, dan moet men tenminste uit gaan van de NEN(-EN) norm en onderhoudsinstructies van de fabrikant/vergunninghouder, dat is jaarlijks onderhoud. (of vaker indien de omstandigheden of gevaren dit vereisen).
 • Wet Milieubeheer
  idem Arbowet, adequaat onderhoud dus jaarlijks onderhoud.
 • Verzekering,
  De vereisten per verzekering variëren, dit moet u zelf nagaan. Echter, over het algemeen hanteren ze de geldende NEN(-EN) normen voor het onderhoud, dat jaarlijks plaatsvindt. Bovendien stellen ze bijna altijd gecertificeerd onderhoud als eis. Gecertificeerd onderhoud impliceert ook dat jaarlijks onderhoud vereist is; het uitgevoerde onderhoud blijft slechts een jaar geldig en het brandblusapparaat mag na een jaar niet langer als onderhouden worden beschouwd.
 • De RI&E,
  Er moet rekening worden gehouden met de risico’s en omstandigheden, aangezien dit kan bepalen of er frequenter dan jaarlijks onderhoud noodzakelijk is. Het is enkel in bedrijven waar bepaalde omstandigheden of gevaren zich voordoen die deze vereisen, dat in de RI&E moet worden aangegeven dat het onderhoud vaker dan jaarlijks uitgevoerd dient te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties met een zeer hoog brandgevaar, extreem belastende omstandigheden, mechanische invloeden (trillingen, schokken) of chemische omstandigheden (een corrosieve atmosfeer).

Conclusie:
Indien de kleine blusmiddelen minimaal jaarlijks worden onderhouden is dit in verreweg de meeste gevallen voldoende.

Tekortkomingen:
Tekortkomingen kunnen bij controles van diverse instanties of bij noodsituaties leiden tot hoge boetes of zelfs bedrijfssluitingen.
 
Aantonen adequaat onderhoud door gecertificeerd onderhoud:
Het is van essentieel belang dat het onderhoud op een adequate manier wordt uitgevoerd, zoals voorgeschreven door het Bouwbesluit, de ARBO en Wet Milieubeheer. Het is noodzakelijk om dit te kunnen aantonen. Om aan te tonen dat dit daadwerkelijk het geval is, kunt u ervoor kiezen het onderhoud te laten uitvoeren door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf. Deze bedrijven dienen zich namelijk te houden aan strikte onderhoudsnormen voor brandblusapparaten en worden op hun beurt streng gecontroleerd door erkende certificatie-instellingen, die op hun beurt weer geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie.

Door deze werkwijze te hanteren kunt u als bedrijf aantonen aan de overheid en diverse instanties dat het onderhoud adequaat is verricht.